พิธีมอบโล่รางวัล "คุณาธร"

สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด ประจำปี 2563