ออกแสดงงาน "หัตถกรรมไทย"

ผลิตภัณฑ์สร้างสสรค์งานหัตถกรรมหัตถศิลป์ไทย เป็นตัวแทนของสำนักวัฒนธรรมจังหวัด นนทบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสเกต