วัดเสาธงทอง

ช่องทางติดต่อ
โทรศัพท์: 089-003-6182

วัดเสาธงทอง

เดิมชื่อว่าวัดสวนหมาก เพราะมีต้นหมากขึ้นอยู่โดยรอบ (ภายหลังต้นหมากถูกตัดออกจนหมดแล้ว) วัดนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวมอญที่เข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในโบสถมีลายเพดานงดงามมากเป็นลายทองเขียนลายกรวยเชิงอย่างงาม พระประธานเป็นพระปางมารวิชัยปูนปั้นขนาดใหญ่ โดยเรียกวัดนี้ว่า “เพี๊ยะอาล๊าต” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น“วัดเสาธงทอง” ในช่วงปลายรัชกาลที่4 บริเวณหน้าพระอุโบสถมีต้นยางเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี

สถานที่อื่นๆ