Skip to content

ศิลป์สยามอัตลักษณ์แห่งสยาม

   อัตลักษณ์ แห่ง สยาม แหล่งเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมไทย ด้วยกลิ่นอายของลุ่มน้ำเจ้าพระยา วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายมอญ ด้วยงานหัตถศิลป์ งานฝีมือว่าด้วยงานหัวโขน เป็นศิลปะชั้นสูงที่ทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่เกี่ยวโยงถึงความเชื่อความศรัทธาของคนไทยมาช้านาน”เกาะเกร็ด” แหล่งอารยธรรม วิถีชีวิตของไทย- มอญ มนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสายน้ำทางวัฒนธรรม ที่มีปัญหาไม่รู้จบอันเกิดจากสวะวัชพืชที่เป็นศัตรูสิ่งแวดล้อม คือ “ผักตบชวา” ทำให้เกิดเป็นศัตรูสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง “ศิลป์สยาม” ได้เล็งเห็นจึงนำมาใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็น พืชเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มมูลค่าของงานขึ้น โดยการทำ “ แผ่นกระดาษเกร็ดชวา” เพื่อสร้างงานให้เป็นอัตลักษณ์แห่งสยาม ที่เล่าเรื่อง “รามเกียรติ์” และการนำทุนท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรม โดยการนำ “ดินเกร็ด” มาสร้างเป็น “ผ้าหมักดินเกร็ด พิมพ์เขียนลายไทย” ที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน