ข่าวสาร

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม และ Chillpainai อาสาพาเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้บนเส้นทางเครือข่าย “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) 5 เมืองของไทย ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย กรุงเทพ และ เพชรบุรี แบบเจาะลึกลงไปในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้เข้าใจว่า ทำไม? ทั้ง 5 เมืองนี้ ถึงได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ จากยูเนสโก (UNESCO)

เมืองสร้างสรรค์” (Creative City)